projekt nr 4

4. Rewitalizacja asfaltowego placu w parku bema


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Zadanie polega na rewitalizacji asfaltowego placyku a parku położonym na styku ulic Zakopiańska/Bema (Park Bema). W chwili obecnej znajduje się tu siłownia pod chmurką, sfinansowana przez Radę Dzielnicy Siedlce w ubiegłych latach. Zgodnie z projektem inwestycyjnym dla tego terenu, placyk ma podlegać dalszej rewitalizacji zgodnie z projektem. Przewiduje się usunięcie asfaltu i wyłożenie nowej nawierzchni, wyrównanie terenu, instalację małej architektury (wymiana ławek, koszy na śmieci, budowa nowych siedzisk, instalacja donic i małych urządzeń rekreacyjno-zabawowych), nasadzenia drzew i dalszą rozbudowę siłowni. Teren zostanie poddany gruntownej przebudowie i stanowić będzie wizytówkę tej części dzielnicy. Reszta informacji w załączonym projekcie inwestycyjnym.

Opis lokalizacji

Adres inwestycji: dz. nr 473/5 , obręb 79 w Gdańsku.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

140 tys zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) Szczegóły inwestycji, wraz z dokładnym rozpisaniem poszczególnych punktów - w załącznikach

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak, koszty pielęgnacji zieleni, wywózki śmieci i naprawy zużytej i uszkodzonej infrastruktury